Blue Flower

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปีการศึกษา 2562

 

นักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

 

ภาคฤดูร้อน เรียนทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 11.45 น. วันที่ 25 มี.ค. 62 ถึง 24 เม.ย. 62 หยุดวันจักรีและเทศกาลสงกรานต์

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,763 2,750 5,513
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 3,000 6,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 107   107
เครื่องใช้ปฐมวัย 200    200
รวมเงิน (ทานอาหาร) 6,670 5,750 12,420
รวมเงิน (ไม่ทานอาหาร) 3,670 2,750 6,420

 

นักเรียนอนุบาลที่ประสงค์จะซื้อที่นอนกับโรงเรียน ชำระค่าที่นอนเพิ่ม 700 บาท

 

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,673 2,670 5,343
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 3,000 6,000
Eng + คอมพิวเตอร์ 2,900 2,900 5,800
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 107   107
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน (ทานอาหาร) 9,280 8,820 18,100
รวมเงิน (ไม่ทานอาหาร) 6,280 5,820 12,100

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,562 2,200 4,762
Eng + คอมพิวเตอร์ 2,900 2,900 5,800
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 198   108
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน 6,260 5,350 11,610

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,232 2,200 4,432
Eng + คอมพิวเตอร์ 2,900 2,900 5,800
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 198   108
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน  5,930 5,350 11,280