Blue Flower

อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ปีการศึกษา 2563

 

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,763 2,750 5,513
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 3,000 6,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 107   107
เครื่องใช้ปฐมวัย 200    200
รวมเงิน (ทานอาหาร) 6,670 5,750 12,420
รวมเงิน (ไม่ทานอาหาร) 3,670 2,750 6,420

 

นักเรียนอนุบาลที่ประสงค์จะซื้อที่นอนกับโรงเรียน ชำระค่าที่นอนเพิ่ม 700 บาท

 

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,673 2,670 5,343
ค่าอาหารกลางวัน 3,000 3,000 6,000
Eng + คอมพิวเตอร์ 3,000 3,000 6,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 107   107
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน (ทานอาหาร) 9,380 8,920 18,300
รวมเงิน (ไม่ทานอาหาร) 6,380 5,920 12,300

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,562 2,200 4,762
Eng + คอมพิวเตอร์ 3,000 3,000 6,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 198   198
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน 6,360 5,450 11,810

 

นักเรียนเข้าใหม่และนักเรียนปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายการ

ภาคเรียนที่ 1

(บาท)

ภาคเรียนที่ 2

(บาท)

รวมทั้งปี

(บาท)

ค่าธรรมเนียมการเรียน 2,232 2,200 4,432
Eng + คอมพิวเตอร์ 3,000 3,000 6,000
ค่าประกันอุบัติเหตุ + กระดาษสอบ 600   600
ค่าตรวจสุขภาพ 198   198
สื่อ เอกสารประกอบการสอน   250 250
รวมเงิน  6,030 5,450 11,480