Blue Flower

รับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2562


โรงเรียนดลวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิงเพื่อเข้าศึกษาในชั้น อ.1 -  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้


การคัดเลือกนักเรียนใหม่


นักเรียนที่จะเข้าชั้นอนุบาล 1

 • จะต้องอายุ 3 ปีขึ้นไป ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
 • ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนพร้อมชำระค่าเล่าเรียนได้ที่แผนกธุรการ

นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 - ม.6

นักเรียนที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 ขึ้นไปจะต้องทำการประเมินพื้นความรู้เดิมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนผ่านการประเมินแล้ว จึงจะสามารถสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนดลวิทยาได้  ทั้งนี้ การประเมินพื้นความรู้เดิมของนักเรียนจะพิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

 1. มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเขียน โดยนักเรียนสามารถขอรับการประเมินได้ในวันและเวลาตามตารางด้านล่าง หรือ
 2. มีผลการประเมินการผ่าน หลังเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ตารางเวลาที่นักเรียนใหม่สามารถขอรับการประเมิน

 • พฤหัส 21 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 - 11.00 น. 
 • จันทร์ - ศุกร์ 25 มีนาคม - 10 พฤษภาคม เวลา 8.30 - 11.00 น.
  (เว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการประเมินพื้นความรู้เดิม และสัมภาษณ์ สำหรับนักเรียนที่มาศึกษาต่อในชั้น อ.2 – ม.6

 1. นักเรียนติดต่อคุณครูประจำห้องสอบเพื่อขอรับการประเมิน
 2. คุณครูประจำห้องสอบติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนระดับนั้น 
 3. คุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการทดสอบข้อเขียนกับนักเรียนที่ห้องสอบในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. คุณครูรับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการสัมภาษณ์และประเมินผลการสอบข้อเขียนของนักเรียนและส่งใบรายงานผลประเมินให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
 5. นักเรียนที่ผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คือ นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยา ให้นักเรียนนำใบรายงานผลการสอบคัดเลือกที่ได้รับจากครูผู้คุมสอบและเอกสารประกอบการสมัครเรียนมายื่นที่ห้องธุรการ เพื่อสมัครเรียน, ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น, รับเลขประจำตัวนักเรียนและใบเข้าห้องเรียน

หมายเหตุ

 • นักเรียนต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากผ่านเพียงข้อเขียนแต่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็ถือว่าไม่ผ่านการคัดเลือก
 • การผ่านการคัดเลือกหมายถึงนักเรียนได้สิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยา นักเรียนจะเป็นนักเรียนโรงเรียนดลวิทยาโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • โรงเรียนดลวิทยาใช้ระบบ rolling admission นั่นคือผู้ที่พร้อมสมัครเข้าเรียนก่อน ก็จะได้รับการพิจารณาและรับเข้าเรียนก่อน หากท่านผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของท่านศึกษาต่อที่โรงเรียนดลวิทยา กรุณารีบดำเนินการยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพราะหากรอไปเดินเรื่องช่วงใกล้เปิดเทอมและโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนอื่นจนเต็มแล้ว โรงเรียนก็จะไม่สามารถรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้

 

การยื่นใบสมัคร 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ห้องธุรการในเวลาทำการ คือ

ช่วงวันที่ เวลาเปิดทำการ
ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 62 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.
วันที่ 4 มีนาคม 62 ถึง 24 มีนาคม 62 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 15.00 น.
วันที่ 25 มีนาคม 62 ถึง 24 เมษายน 62

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.

วันที่ 25 เมษายน 62 - 10 พฤษภาคม 62

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 16.00 น.

เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.

วันที่ 11 พฤษภาคม 62 - 13 พฤษภาคม 62

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 16.00 น.

ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 62 เป็นต้นไป

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ

 1. โรงเรียนจะออกเลขประจำตัวให้นักเรียนใหม่ที่ชำระค่าเล่าเรียนภาคต้นแล้วเท่านั้น
 2. วันปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2562 คือวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดังนั้นนักเรียนใหม่จึงต้องยื่นหลักฐานการสมัครและชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
 3. โรงเรียนแนะนำให้ท่านผู้ปกครองทำการสมัครเรียนให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2562 เพื่อที่ท่านผู้ปกครองจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้กับบุตรหลานของท่านให้ทันวันเปิดภาคเรียน