Blue Flower

รับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563


โรงเรียนดลวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิงเพื่อเข้าศึกษาในชั้น อ.1 -  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้


การคัดเลือกนักเรียนใหม่


นักเรียนที่จะเข้าชั้นอนุบาล 1

 • มีอายุ 3 ปีขึ้นไป ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนพร้อมชำระค่าเล่าเรียนได้ที่แผนกธุรการ

นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 - ม.6

นักเรียนที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 ขึ้นไป ต้องทำการประเมินพื้นความรู้ด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพื่อดูควาพร้อมในการเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนใหม่ หรือเข้าศึกษาในชั้นเรียนเดิม  ทั้งนี้ การประเมินพื้นความรู้เดิมของนักเรียนจะพิจารณาจากเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

 1. มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเขียน โดยนักเรียนสามารถขอรับการประเมินได้ในวันและเวลาตามตารางด้านล่าง หรือ
 2. มีผลการประเมินการผ่าน หลังเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ตารางเวลาที่นักเรียนใหม่สามารถขอรับการประเมิน

 • พฤหัส 19 มีนาคม 2563 เวลา 8.30 - 11.00 น. 
 • จันทร์ - ศุกร์ 23 มีนาคม - 11 พฤษภาคม เวลา 8.30 - 11.00 น.
  (เว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการประเมินพื้นความรู้เดิม และสัมภาษณ์ สำหรับนักเรียนที่มาศึกษาต่อในชั้น อ.2 – ม.6

 1. นักเรียนติดต่อคุณครูประจำห้องสอบเพื่อขอรับการประเมิน
 2. คุณครูประจำห้องสอบติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนระดับนั้น 
 3. คุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการทดสอบข้อเขียนกับนักเรียนที่ห้องสอบในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. คุณครูรับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการสัมภาษณ์และประเมินผลการสอบข้อเขียนของนักเรียนและส่งใบรายงานผลประเมินให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
  1. นักเรียนที่ผ่านการสอบวัดความพร้อม เข้าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนร่วมกับนักเรียนปัจจุบัน และให้นักเรียนนำใบรายงานผลการสอบคัดเลือกที่ได้รับจากครูผู้คุมสอบและเอกสารประกอบการสมัครเรียนในชั้นเรียนที่คุณครูผู้ประเมินแจ้งมายื่นที่ห้องธุรการ เพื่อสมัครเรียน, ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น, รับเลขประจำตัวนักเรียนและใบเข้าห้องเรียน
  2. นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบวัดความพร้อม สามารถสมัครเข้าเรียนซ้ำชั้นเรียนเดิมในปีการศึกษา 2563 ได้ทันทีหรือเลือกเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อนร่วมกับนักเรียนปัจจุบันแล้วทำการสอบวัดความพร้อมใหม่หลังจากเรียนปรับพื้นฐานเสร็จสิ้น หากนักเรียนสอบวัดความพร้อมครั้งที่ 2 ผ่าน ก็สามารถสมัครเข้าเรียนในชั้นเรียนใหม่ได้ แต่หากสอบวัดความพร้อมครั้งที่ 2 ไม่ผ่าน ให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นเรียนเดิมในปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ

 • การผ่านการคัดเลือกหมายถึงนักเรียนได้สิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยา นักเรียนจะเป็นนักเรียนโรงเรียนดลวิทยาโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • โรงเรียนดลวิทยาใช้ระบบ rolling admission นั่นคือผู้ที่พร้อมสมัครเข้าเรียนก่อน ก็จะได้รับการพิจารณาและรับเข้าเรียนก่อน หากท่านผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของท่านศึกษาต่อที่โรงเรียนดลวิทยา กรุณารีบดำเนินการยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพราะหากรอไปเดินเรื่องช่วงใกล้เปิดเทอมและโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนอื่นจนเต็มแล้ว โรงเรียนก็จะไม่สามารถรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้

 

การยื่นใบสมัคร 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ห้องธุรการในเวลาทำการ คือ

ช่วงวันที่ เวลาเปิดทำการ
วันที่ 2 มกราคม 63 ถึง 4 มีนาคม 63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.
วันที่ 5 มีนาคม 63 ถึง 20  มีนาคม 63 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.
วันที่ 23 มีนาคม 63 ถึง 23 เมษายน 63

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.

วันที่ 24 เมษายน 63 - 2 พฤษภาคม 63

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

เสาร์ เวลา 10.00 - 13.00 น.

วันที่ 4 พฤษภาคม 63 - 13 พฤษภาคม 63

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 16.00 น.

ตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 16.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ

 1. โรงเรียนจะออกเลขประจำตัวให้นักเรียนใหม่ที่ชำระค่าเล่าเรียนภาคต้นแล้วเท่านั้น
 2. วันปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563 คือวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นนักเรียนใหม่จึงต้องยื่นหลักฐานการสมัครและชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 3. โรงเรียนแนะนำให้ท่านผู้ปกครองทำการสมัครเรียนให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อที่ท่านผู้ปกครองจะได้มีเวลาเพียงพอในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน หนังสือเรียน และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ให้กับบุตรหลานของท่านให้ทันวันเปิดภาคเรียน