Blue Flower

รับสมัครนักเรียนใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561


โรงเรียนดลวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิงเพื่อเข้าศึกษาในชั้น อ.1 -  ม.6 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้


การคัดเลือกนักเรียนใหม่


นักเรียนที่จะเข้าชั้นอนุบาล 1

 • จะต้องอายุ 3 ปีขึ้นไป ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
 • ยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียนพร้อมชำระค่าเล่าเรียนได้ที่แผนกธุรการ

นักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 - ม.6

นักเรียนที่จะประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้น อ.2 ขึ้นไปจะต้องทำการทดสอบพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนผ่านการทดสอบแล้ว จึงจะสามารถสมัครเรียนต่อที่โรงเรียนดลวิทยาได้ 
การทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมของนักเรียนพิจารณาจากการผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 

 1. มีคะแนนผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือก โดยนักเรียนสามารถขอทำการทดสอบได้ในวันและเวลาตามตารางด้านล่าง หรือ
 2. มีผลการประเมินการผ่านหลังเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

ตารางเวลาที่นักเรียนใหม่สามารถทำการสอบคัดเลือก

 • พฤหัส 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 11.30 น. 
 • จันทร์ - ศุกร์ 24 มีนาคม - 10 พฤษภาคม เวลา 8.30 - 11.30 น.
  (เว้นวันหยุดราชการ)

ขั้นตอนการสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนชั้น อ.2 – ม.6

 1. นักเรียนติดต่อคุณครูประจำห้องสอบเพื่อขอรับการทดสอบ
 2. คุณครูประจำห้องสอบติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนระดับนั้น 
 3. คุณครูที่รับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการทดสอบข้อเขียนกับนักเรียนที่ห้องสอบในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
 4. คุณครูรับผิดชอบการทดสอบของนักเรียนทำการสัมภาษณ์และประเมินผลการสอบข้อเขียนของนักเรียนและส่งใบรายงานผลประเมินให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง
 5. นักเรียนที่ผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คือ นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยา ให้นักเรียนนำใบรายงานผลการสอบคัดเลือกที่ได้รับจากครูผู้คุมสอบและเอกสารประกอบการสมัครเรียนมายื่นที่ห้องธุรการ เพื่อสมัครเรียน, ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น, รับเลขประจำตัวนักเรียนและใบเข้าห้องเรียน

หมายเหตุ

 • นักเรียนต้องสอบผ่านทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หากผ่านเพียงข้อเขียนแต่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ก็ถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
 • การผ่านการคัดเลือกหมายถึงนักเรียนได้สิทธิ์สมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนดลวิทยา นักเรียนจะเป็นนักเรียนโรงเรียนดลวิทยาโดยสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำการมอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมของภาคเรียนที่ 1 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • โรงเรียนดลวิทยาใช้ระบบ rolling admission นั่นคือผู้ที่พร้อมสมัครเข้าเรียนก่อน ก็จะได้รับการพิจารณาและรับเข้าเรียนก่อน หากท่านผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานของท่านศึกษาต่อที่โรงเรียนดลวิทยา กรุณารีบดำเนินการยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพราะหากรอไปเดินเรื่องช่วงใกล้เปิดเทอมและโรงเรียนได้รับสมัครนักเรียนอื่นจนเต็มแล้ว โรงเรียนก็จะไม่สามารถรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้

การยื่นใบสมัคร 

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ห้องธุรการในเวลาทำการ คือ

 • ช่วงก่อนวันที่ 8 มี.ค. 61
  วันจันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.
 • ช่วงวันที่ 8 มี.ค. 61 - 22 มี.ค. 61
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 14.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 9.30 - 12.00 น. 
 • ช่วงวันที่ 23 มี.ค.61 - 25 เม.ย. 61
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 7.00 - 15.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 9.30 - 12.00 น.
 • ช่วงวันที่ 25 เม.ย. 61 - 14 พ.ค. 61
  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30 - 14.00 น.
  วันเสาร์ เวลา 9.30 - 12.00 น. 
 • ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 61 เป็นต้นไป
  วันจันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 16.00 น.


หมายเหตุ

 1. โรงเรียนจะออกเลขประจำตัวให้นักเรียนใหม่ที่ชำระค่าเล่าเรียนภาคต้นแล้วเท่านั้น
 2. วันปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2561 คือวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 61 ดังนั้นนักเรียนใหม่จึงต้องยื่นหลักฐานการสมัครและชำระค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 11 พฤษภาคม 61