Blue Flower

หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียน


เข้าศึกษาต่อชั้น อ.1 - อ.3

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 6 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. หลักฐานการเรียนจากโรงเรียนเดิม (สำหรับ อ.2 และ อ.3)

เข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 - ป.3

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 6 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 6. สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 และ ปพ.8
 7. ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)

เข้าศึกษาต่อชั้น ป.4 - ม.6

 1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีชื่อนักเรียน 2 ฉบับ
 2. สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 2 ฉบับ
 3. รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว 6 รูป
 4. สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 6. สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.4 ปพ.6 ปพ.7 และ ปพ.8

หมายเหตุ

 • ที่อยู่ในทะเบียนบ้านจะอยู่เขตใด จังหวัดใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องย้ายชื่อนักเรียนเข้ามายังทะเบียนบ้านในกรุงเทพเพื่อสมัครเรียน
 • กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาและมารดา (เช่น หย่าร้าง เสียชีวิต หรืออยู่กับพ่อแม่บุญธรรม) ให้ยื่นเอกสารเฉพาะส่วนของผู้ที่ดูแลอุปการะนักเรียนได้