Blue Flower

การชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคาร

นอกจากท่านผู้ปกครองจะสามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยการมาติดต่อที่แผนกการเงิน โรงเรียนดลวิทยา แล้ว ท่านยังสามารถใช้วิธีโอนเงินผ่านธนาคารตามรายละเอียดด้านล่างนี้


รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนดลวิทยา

  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาชาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  • เลขที่บัญชี 041-0-13087-7

  • ชื่อบัญชี โรงเรียนดลวิทยา

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงิน เช่น “ใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน”หรือปริ้นอีเมล์ยืนยันการโอนเงินที่ระบบส่งให้ มาแสดงที่ห้องธุรการและการเงินเพื่อขอรับใบเสร็จ